Kurser

  • Grundskoleniveau

Følg på facebook eller kom på venteliste til næste kursus for sprogpiloter for grundskolelærere. Skriv til Projektleder Lis Madsen lmad@kp.dk


  • Gymnasieniveau


Kom på venteliste til næste kursus for sprogpiloter på gymnasieniveau. Skriv til Projektleder Lis Madsen lmad@kp.dk

-----------------------------

Mål med kurserne/uddannelsen:
Målet med kurserne er, at deltagerne får indsigt i nordiske sprog som nabo- og fremmedsprog og får udviklet en didaktik og metodik til at inddrage det nordiske stof funktionelt i undervisningen i grundskolen – både i modersmålsundervisningen, i undervisningen i nordiske sprog som fremmedsprog og i andre fag.

Indhold i kurserne:        
Kursusprogrammet tilrettelægges som en vekselvirkning mellem oplæg om nabosprog og nordiske sprog som fremmedsprog, nordisk børne- og ungdomslitteratur, nabosprogsdidaktik og metoder til at undervise i nabosprog og erfaringsudveksling og udvikling af metoder og undervisningsmateriale i tværnationale grupper. I programmet indgår desuden kulturelle arrangementer med et nordisk perspektiv.
Programmet for kurset er under udarbejdelse og vil kunne findes på projektets hjemmeside www.sprogpiloter.org

Hvem kan søge:
Grundskolelærere og gymnasielærere (forskellige hold) fra et nordisk land, der underviser i et nordisk sprog som modersmål eller fremmedsprog, og som gerne samtidigt fungerer som praktikvejleder/praktiklærer/øvelsesskolelærer for lærerstuderende. I udvælgelsen af deltagere tages der dels hensyn til ansøgernes faglige kvalifikationer og erfaringer som lærer, dels til en jævn fordeling mellem ansøgere fra alle nordiske lande.

Hvad koster det:
Kursus og ophold er gratis, men man må selv finansiere transporten.